English Site

Yr Amgylchedd

 • Buddsoddi £ 1 biliwn y flwyddyn i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

 • Cychwyn rhaglen fuddsoddi ar raddfa fawr mewn ynni adnewyddadwy a mesurau lliniaru hinsawdd fel cartrefi gwyrdd a chartrefi ôl-ffitio.

 • Cyflwyno system dychwelyd blaendal potel.

 • Diddymu plastigau un defnydd, gan helpu i lanhau ein cefnforoedd a'n hafonydd.

 • Cyflwyno deddf aer glân o fewn 100 diwrnod cyntaf y Senedd newydd.

 • Ffocysi ar dwf gwyrdd, datgarboneiddio'r economi a chreu cyflogaeth gynaliadwy newydd o ansawdd uchel i ddod â swyddi gweithgynhyrchu a thechnoleg yn ôl i Gymru.

 • Buddsoddi mewn teithio egnïol, gan gynnwys llwybrau beicio a cherdded, cynlluniau E-feic a mabwysiadu egwyddorion y gymuned 20 munud.

 • Cychwyn adfer cors mawn a chynnydd mewn gorchudd coetir collddail brodorol yn bennaf i gynyddu atafaelu carbon a lleihau llifogydd.

 • Cefnogi ac ariannu prosiectau ynni cymunedol a chynhyrchu ynni cymunedol ymhellach, gan dorri biliau cartrefi.

 • Gwobrwyo cynlluniau ffermio sy'n lleihau allyriadau carbon ac yn cynyddu cadw carbon.

 • Hyrwyddo cynnydd mewn cynhyrchu ffrwythau a llysiau i leihau dibyniaeth ar fewnforion.