English Site

Cynllun Rhys dros Aberconwy

Fel rhan o’r Democratiaid Rhyddfrydol Cymru bydd Rhys yn gweithio tuag at:

ADFER GOFAL: Gwasanaeth Gofal Iechyd Meddwl 24/7

Gofynnodd ymateb Coronavirus i ni i gyd aberthu ac i lawer ohonom fe ddioddefodd ein hiechyd meddwl a'n lles. Byddwn yn creu Cymru mwy gofalgar trwy sefyll dros ein gofalwyr a buddsoddi mewn cadw pobl yn iach.

ADFER AM EIN ECONOMI: Arbedwch ein busnesau mawr lleol ar y stryd fawr

Byddwn yn creu cronfa newydd gwerth £ 500m i fuddsoddi mewn cysylltedd digidol a thrafnidiaeth. Byddwn yn cefnogi swyddi, busnesau, a strydoedd mawr fel y gall Cymru ffynnu ac adfer.

ADFER AM Y BLANED: Buddsoddwch £ 1biliwn i frwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd

Byddwn yn rhoi’r buddsoddiad hwn yn ein helpu i wneud cartrefi yn gynhesach ac yn fwy effeithlon o ran ynni, torri biliau ynni a mynd i’r afael â thlodi tanwydd, buddsoddi mewn trafnidiaeth lanach, wyrddach, a gweithredu yn erbyn llifogydd.

Mae Rhys eisiau newid i Aberconwy a Chymru:

“Mae fy ngweledigaeth o Aberconwy a Chymru yw un deg. Ble nad oes neb wedi gadael ar ôl, etifeddiaeth barhaol i'r genhedlaeth nesaf nid llanast iddynt lanhau, tlodi’n peth o'r gorffennol a'n pobl ifanc sydd eisiau aros a gweithio yma. Fy mlaenoriaethau yw:

  • Defnyddio’r swyddfa i dyfu a dod â busnesau i mewn i Aberconwy. Gwneud yn siŵr bod Aberconwy yn cael ei gyfran deg o Gronfa Tref Gymru Lib Dem newydd.

  • Adeiladu mwy o dai fforddiadwy, ni ddylai prynwyr tro cyntaf fod yn gaeth rhwng rhentu ac arbed blaendal.

  • Bod yn llais i’n cymunedau wledig trwy newid rheoliadau NVZ Llafur ar unwaith.”

Cynlluniau Rhys