English Site

Rhys Jones Dros Aberconwy


Rhys JonesBraint i mi cael cyflwyno fy hun i chi fel yr ymgeisydd mabwysiedig Senedd Cymru dros etholaeth Aberconwy.

Yn wreiddiol o Ferthyr Tudful, disgybl o Ysgol Gyfun Rhydfelen yn astudio gwyddoniaeth a Chymraeg iaith cyntaf roeddwn i. Plesêr oedd cael y rhyddhad i astudio llenyddiaeth Cymraeg y chweched ganrif ymysg y gwyddorau. Wedi cwblhau lefelau A, gadawais Cymru i astudio ffiseg yng Ngholeg Imperial Llundain.

Wedi cwblhau gradd yn ffiseg ymunais fel “actiwari” dan hyfforddiant yn y farchnad yswiriant “Lloyd’s of London”, ac hyd heddiw rydw i’n gweithio yn y farchnad. O bryd i’w gilydd meddyliaf  am sefydlu coleg “actiwari” yng Nghymru, pe bai hyn yn digwydd byddai Cymru yn arwain yn y maes.

Ar hyd fy amser addysg, cefais nifer o gyfleoedd i ymweld a gwledydd ledled y byd. Braf oedd cael cynrychioli Cymru ac y DU yng ngwledydd fel Tsiena a Phatagonia. Mae’r profiadau hyn wedi cael effaith mawr arnaf, ac fe welaf Cymru fel gwlad wirioneddol rhyngwladol gyda’r gallu i fod yn arweinydd. Heb y profiadau faswn i ddim yn gweld fy hyn fel dinesydd rhyngwladol, a theimlo mor gryf amdano.

Ymunais a’r blaid pan oeddwn i yn oedran ysgol, a sefyll fel un o’r ymgeiswyr ieuengaf dros y Blaid yn etholiadau’r cynulliad 2011 yn etholaeth Arfon. Ar hyd y blynyddoedd,  Arglwydd Roger Roberts sydd wedi bod yn fy nghefnogi ac hebddo baswn i ddim yn teimlo mor agos at Aberconwy fel rydw i heddiw. Hoffwn yn wirioneddol gweld yr un lefel o gefnogaeth cafodd Roger pan roedd o yn sefyll yn y sedd yma, yn ffyni unwaith eto. 

Ar hyn o bryd, gyda Brexit/Covid mae nifer o bobl yn besimistaidd o wleidyddiaeth ac yn ddihyder yn eu cynrychiolwyr.  Dyma ein cyfle fel plaid i ddangos ein bod ni yn wahanol i bob un arall, ac am y tro cyntaf mi fydd pobl ifanc oedran 16 a 17 yn cael pleidleisio fel ran o etholiadau 2021. Mae nifer of ymgyrchiadau megis “Extinsion Rebellion” a “Black Lives Matter” yn dangos bod llais cryf  a’r bobl ifanc ac mae cyfle i ni ddangos mae ni yw’r blaid sydd yn gallu rhoi llais clir iddyn nhw.

Am y rheswm hyn rydw i’n gweld “universal basic income” fel un o’n blaenoriaethau, fel ein bod ni yn sicrhau nad oes annhegwch yn bodoli rhwng gweithiwyr sy’n gwneud yr un swydd yn cael tal gwahanol oherwydd mater oedran. Rhaid bod modd i ni fedru gwneud newidiadau syml i’r lefelau “Yswiriant Cenedlaethol”, fel nad yw’r cost o godi incwm ar busnesau lleol.

Ardal arall hoffwn i rhoi sylw ar yw darpariaeth aneffeithiol bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr, yn enwedig yn y maes Iechyd Meddwl. Yn ystod y cyfnod clo, mae iechyd meddwl o dan sylw ac rwyf yn credu bod hawl ar bawb i gael cefnogaeth o safon. Wedi cael profiad fy hun o salwch meddwl, rydw i’n deall yn union po mor anodd mae deall y salwch, deall y rhybuddion a medru darganfod y cefnogaeth sydd angen. Rhaid bod yna strategaeth cyfansawdd Iechyd Meddwl led led Cymru, ac i mi rhaid cael Gweinidog Meddwl Iechyd sydd yn arwain tîm arbenigol yn y maes.

Yn anffodus, am yr amser mi fydd rhaid i ni ymgyrchu yn ddigidol a sicrhau ein bod ni yn siarad gyda’r etholaeth trwy ffurfiau diogel. Hoffwn i glywed oddi wrthoch chi, felly isod  rwyf wedi atodi cyfeiriadau. O fewn amser rydw i’n bwriadu gwneud yn siŵr fy mod yn cwrdd a chi, tan hynny hoffwn ddymuno’n dda i chi a rydw i’n gobeithio eich bod chi a’ch teulu yn ddiogel yn y cyfnod hwn.

Dymuniadau Da,

Rhys D. Jones (BSc. Hons.)

twitter: @RhysJonesLD

Instagram: @RhysJonesLD

E-bost [email protected]cymru

 

 


Share this post on social media: