English Site

Tlodi

  • Cyflwyno cynllun Beveridge ar gyfer yr 21ain Ganrif; i ailadeiladu, i ailffocysu, ac i roi gobaith i bobl.

  • Coelcerth Dyled, yn dileu dyled y 200,000 o aelwydydd tlotaf sy'n wynebu baich a chanlyniadau dyled gan wella'r siawns o symudedd cymdeithasol a ffurflenni treth uwch yn y tymor hir.

  • Datganoli elfennau o nawdd cymdeithasol, ynghyd â'r cyllid angenrheidiol ar gyfer rhai elfennau o Nawdd Cymdeithasol, fel yn yr Alban, i greu System Budd-daliadau Cymreig gydlynol gan sicrhau nad yw teuluoedd yng Nghymru mewn perygl o dlodi ac anghydraddoldeb.

  • Creu cenedl Cyflog Byw ac Oriau Byw, hybu incwm a rhoi mwy o ddiogelwch a sicrwydd i weithwyr, yn enwedig y rheini ar gontractau dim oriau.

  • Ailwampio Treth Gyngor, gan greu system decach a thecach sy'n deg i aelwydydd ac sy'n darparu cyllid teg i gynghorau.

  • Gweithio gyda Llywodraeth y DU i gyflwyno Incwm Sylfaenol Cyffredinol, taliad diamod i'r holl ddinasyddion, waeth beth fo'u hincwm, i sicrhau nad oes neb yn mynd heb yr adnoddau i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol.

  • Mynd i'r afael â thlodi tanwydd a chreu cartrefi ac adeiladau mwy effeithlon o ran ynni mewn trefi a dinasoedd ledled Cymru.

  • Gofal plant am ddim o ansawdd uchel o 9 mis oed hyd at amser ysgocynradd, a gofal gwyliau cyn-ysgol, ar ôl ysgol a rhan-amser.