English Site

Diwrnod Amgylchedd y Byd

Ers 1974, cynhaliwyd Diwrnod Amgylchedd y Byd yn flynyddol ar y 5ed o Fehefin. Mae'r diwrnod wedi bod yn ddigwyddiad blaenllaw i hyrwyddo ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol a bygythiadau o lygredd morol i orboblogi pobl. Mae'r diwrnod wedi tyfu i fod yn llwyfan byd-eang ar gyfer allgymorth cyhoeddus, gyda chyfranogiad gan dros 143 o wledydd yn flynyddol.

Eleni, thema’r diwrnod yw ‘Adfer y Genhedlaeth’. Mae dros 4.7 miliwn hectar o goedwigoedd - ardal sy'n fwy na Denmarc - yn cael ei cholli bob blwyddyn. Dyna un cae pêl-droed bob tair eiliad. Mae dros hanner gwlyptiroedd y byd wedi diflannu yn y ganrif ddiwethaf.

Darllen mwy

Oes gennych yr hyn y mae'n ei gymryd?


Llythyr i Aberconwy

Gyda dyddiau i fynd cyn i Gymru ethol Senedd newydd, mae Rhys yn ysgrifennu at bobl Aberconwy.


Rhaid Cael Gweinidog Iechyd Meddwl Llawn Amser RWAN

Mae angen gweithredu gan fod bron a bod 5 pobl y dydd yn cael eu cadw dan ddeddf iechyd meddwl bob dydd yng Nghymru.

Mae Rhys David Jones, darpar ymgeisydd Senedd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar gyfer Aberconwy, yn galw am weinidog Iechyd Meddwl ymroddedig yn dilyn cyhoeddi ystadegau cysylltiedig ag iechyd meddwl yn ddiweddar.

Mae cofnodion yn dangos bod 1709 o ddaliadau iechyd meddwl wedi'u cofnodi yn ystod 2020. Gwasanaethwyd dros 100 ohonyn nhw ar bobl 17 ac iau. Digwyddodd bron i 30% o'r holl ddaliadau yng Nghymru yng Ngogledd Cymru. Mae hyn yn bellach yn dynnu sylw at y materion sy'n wynebu'r rhai a wasanaethir gan fwrdd iechyd Besti Cadwaladr.

Roedd gan Rhys y canlynol i ddweud “Mae’r ystadegau hyn yn dangos yn glir bod angen gweinidog iechyd meddwl ymroddedig llawn amser arnom, nid iddo fod yn ôl-feddwl.”

“Nid yw’r gweinidog presennol erioed wedi bod yn 100% ymroddedig i’r portffolio iechyd meddwl. Dros y flwyddyn mae naill ai wedi bod yn 1/3 o'u portffolios neu wedi edrych ochr yn ochr â'r portffolio Cymraeg. Mae'r argyfwng yn haeddu arweinydd llawn amser â ffocws 100% i yrru'r niferoedd hyn i lawr. "

“Gyda dros 1700 o ddaliadau iechyd meddwl ledled Cymru yn 2020, bron 5 y dydd. Mae angen dull radical i fynd i'r afael a'r argyfwng iechyd meddwl, yn amlwg nid yw'r strategaeth bresennol yn torri'r mwstard. Mae angen gweinidog sydd â’r nerth i ddylanwadu ar bob penderfyniad gan y llywodraeth arnom, oherwydd nid mater GIG yn unig yw iechyd meddwl.

 

Darllen mwy

Dod â mwy o fusnes i Aberconwy

Beth fyddai Rhys yn ei wneud i ddod â mwy o fusnesau i Aberconwy a chefnogi'r rhai presennol.

 


Rhifyn Arbennig Ffocws Etholiad Senedd

Sicrhewch eich copi o'r rhifyn Ffocws arbennig ar gyfer Etholiad Senedd Cymru. Cyflwynir i chi ein hymgeisydd Rhys David Jones.


Rhowch Seibiant i Ofalwyr Aberconwy

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn galw ar y Llywodraeth i “roi seibiant i ofalwyr”, trwy roi cyllid brys ar unwaith i gynghorau a fydd yn sbarduno canlyniad Barnet sylweddol i Lywodraeth Cymru. Bydd hyn yn caniatáu iddynt ddarparu'r gwasanaethau cymorth sydd eu hangen ar ofalwyr di-dâl i gael seibiant wythnosol.

Mae mwy na 6,300 o bobl yn Aberconwy yn gofalu am bobl oedrannus, anabl neu fregus yn ystod pandemig Covid.

Mewn llythyr at Ganghellor y Trysorlys, Rishi Sunak, mae Ed Davey yn tynnu sylw at ymchwil gan Carers UK yn dangos hynny yn genedlaethol:

  • Nid yw 64% o ofalwyr wedi gallu cymryd unrhyw seibiannau o’u rôl ofalu yn ystod y pandemig,
  • Mae 74% yn teimlo'n lluddedig ac wedi treulio o ganlyniad i ofalu yn ystod Covid
  • Dywed 44% eu bod yn cyrraedd pwynt torri.

Yng Nghymru mae'r broblem yn ddifrifol gyda bron i 30,000 o bobl ifanc o dan 25 oed yn gweithredu fel gofalwyr i'w teuluoedd gan gynnwys miloedd o dan 18 oed.

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn galw ar y Canghellor i ddarparu mwy o gyllid yn ei fwdget ar 3ydd Mawrth, bydd unrhyw gyllid a ryddheir yn cael sgil-effaith ar gyllid i Lywodraeth Cymru.

Darllen mwy

Post Nadolig Am Ddim i Gartrefi Gofal

rhys_jones_xmas_petition

Cliciwch ar y llun uchod i arrwyddo ein deiseb yn galw ar y Post Brenhinol i ganiatau i bobl anfon cardiau a pharseli at anwyliaid yng nghartrefi gofal am ddim am weddill y flwyddyn.


Siôm Prydau Ysgol y Torïaid

rhys_jones_free_school_meals

Pleidleisiodd AS Ceidwadol Aberconwy Robin Millar yn erbyn estyn cefnogaeth prydau ysgol am ddim i blant bregus yn Lloegr.

Byddai cynnig yr wrthblaid wedi ymestyn y ddarpariaeth o brydau ysgol am ddim i ddisgyblion cymwys dros y cyfnod gwyliau hanner tymor.

Yng Nghymru, mae Gweinidog Addysg Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams, wedi gwneud atal newyn plant yn ystod argyfwng COVID-19 yn flaenoriaeth trwy barhau prydau ysgol am ddim trwy wyliau'r ysgol hyd at a chan gynnwys Pasg 2021 ac ymestyn cefnogaeth i blant cymwys na allant fod yn yr ysgol, oherwydd yr angen am gysgodi neu hunan-ynysu. Mae'r gweithredoedd hyn wedi cael eu canmol gan bêl-droediwr Manchester United ac ymgyrchydd tlodi bwyd Marcus Rashford.

Darllen mwy

Rhys Jones Dros Aberconwy

Rhys JonesBraint i mi cael cyflwyno fy hun i chi fel yr ymgeisydd mabwysiedig Senedd Cymru dros etholaeth Aberconwy.

Yn wreiddiol o Ferthyr Tudful, disgybl o Ysgol Gyfun Rhydfelen yn astudio gwyddoniaeth a Chymraeg iaith cyntaf roeddwn i. Plesêr oedd cael y rhyddhad i astudio llenyddiaeth Cymraeg y chweched ganrif ymysg y gwyddorau. Wedi cwblhau lefelau A, gadawais Cymru i astudio ffiseg yng Ngholeg Imperial Llundain.

Wedi cwblhau gradd yn ffiseg ymunais fel “actiwari” dan hyfforddiant yn y farchnad yswiriant “Lloyd’s of London”, ac hyd heddiw rydw i’n gweithio yn y farchnad. O bryd i’w gilydd meddyliaf  am sefydlu coleg “actiwari” yng Nghymru, pe bai hyn yn digwydd byddai Cymru yn arwain yn y maes.

Ar hyd fy amser addysg, cefais nifer o gyfleoedd i ymweld a gwledydd ledled y byd. Braf oedd cael cynrychioli Cymru ac y DU yng ngwledydd fel Tsiena a Phatagonia. Mae’r profiadau hyn wedi cael effaith mawr arnaf, ac fe welaf Cymru fel gwlad wirioneddol rhyngwladol gyda’r gallu i fod yn arweinydd. Heb y profiadau faswn i ddim yn gweld fy hyn fel dinesydd rhyngwladol, a theimlo mor gryf amdano.

Ymunais a’r blaid pan oeddwn i yn oedran ysgol, a sefyll fel un o’r ymgeiswyr ieuengaf dros y Blaid yn etholiadau’r cynulliad 2011 yn etholaeth Arfon. Ar hyd y blynyddoedd,  Arglwydd Roger Roberts sydd wedi bod yn fy nghefnogi ac hebddo baswn i ddim yn teimlo mor agos at Aberconwy fel rydw i heddiw. Hoffwn yn wirioneddol gweld yr un lefel o gefnogaeth cafodd Roger pan roedd o yn sefyll yn y sedd yma, yn ffyni unwaith eto. 

Ar hyn o bryd, gyda Brexit/Covid mae nifer o bobl yn besimistaidd o wleidyddiaeth ac yn ddihyder yn eu cynrychiolwyr.  Dyma ein cyfle fel plaid i ddangos ein bod ni yn wahanol i bob un arall, ac am y tro cyntaf mi fydd pobl ifanc oedran 16 a 17 yn cael pleidleisio fel ran o etholiadau 2021. Mae nifer of ymgyrchiadau megis “Extinsion Rebellion” a “Black Lives Matter” yn dangos bod llais cryf  a’r bobl ifanc ac mae cyfle i ni ddangos mae ni yw’r blaid sydd yn gallu rhoi llais clir iddyn nhw.

Am y rheswm hyn rydw i’n gweld “universal basic income” fel un o’n blaenoriaethau, fel ein bod ni yn sicrhau nad oes annhegwch yn bodoli rhwng gweithiwyr sy’n gwneud yr un swydd yn cael tal gwahanol oherwydd mater oedran. Rhaid bod modd i ni fedru gwneud newidiadau syml i’r lefelau “Yswiriant Cenedlaethol”, fel nad yw’r cost o godi incwm ar busnesau lleol.

Ardal arall hoffwn i rhoi sylw ar yw darpariaeth aneffeithiol bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr, yn enwedig yn y maes Iechyd Meddwl. Yn ystod y cyfnod clo, mae iechyd meddwl o dan sylw ac rwyf yn credu bod hawl ar bawb i gael cefnogaeth o safon. Wedi cael profiad fy hun o salwch meddwl, rydw i’n deall yn union po mor anodd mae deall y salwch, deall y rhybuddion a medru darganfod y cefnogaeth sydd angen. Rhaid bod yna strategaeth cyfansawdd Iechyd Meddwl led led Cymru, ac i mi rhaid cael Gweinidog Meddwl Iechyd sydd yn arwain tîm arbenigol yn y maes.

Yn anffodus, am yr amser mi fydd rhaid i ni ymgyrchu yn ddigidol a sicrhau ein bod ni yn siarad gyda’r etholaeth trwy ffurfiau diogel. Hoffwn i glywed oddi wrthoch chi, felly isod  rwyf wedi atodi cyfeiriadau. O fewn amser rydw i’n bwriadu gwneud yn siŵr fy mod yn cwrdd a chi, tan hynny hoffwn ddymuno’n dda i chi a rydw i’n gobeithio eich bod chi a’ch teulu yn ddiogel yn y cyfnod hwn.

Dymuniadau Da,

Rhys D. Jones (BSc. Hons.)

twitter: @RhysJonesLD

Instagram: @RhysJonesLD

E-bost [email protected]cymru