English Site

Iechyd Meddwl

Cynyddu cyfran cyllid y GIG ar gyfer iechyd meddwl yn sylweddol dros y ddwy senedd nesaf.

  • Mae'n cymryd agwedd gyfannol at ffactorau cymdeithasol ac achosion sylfaenol iechyd meddwl a lles gwael, gan sicrhau bod gan bobl fynediad at ystod o wasanaethau cymorth proffesiynol a arweinir gan y gymuned, gan ddod â'r ddibyniaeth ar feddygaeth i ben.

  • Sicrhewch fod ymatebwyr cyntaf yn y gymuned ledled ein gwlad wedi'u hyfforddi i ddeall trawma, iechyd meddwl a materion eraill, fel y gallant ddarparu cefnogaeth o ansawdd uchel pryd a ble mae eu hangen.

  • Sefydlu strategaeth draws-lywodraeth a gwasanaeth cyhoeddus sy'n hyrwyddo gwasanaethau iechyd meddwl, gan gynnwys ymyriadau anfeddygol, ac sy'n nodi'r adnoddau sydd eu hangen i fynd i'r afael â methiannau yn y system.

  • Penodi Gweinidog Iechyd Meddwl sydd â'r grym i sicrhau bod y Llywodraeth yn ystyried canlyniadau ei gweithredoedd gyda phob penderfyniad. Gweinidog sy'n gallu arwain ac ysgwyd y strategaeth gyfan gan nad mater i'r GIG yn unig mohono.

  • Gwella mynediad a dewis mewn therapïau seicolegol wedi'u tanategu gyda mwy o fuddsoddiad a chefnogaeth wedi'i thargedu'n well i'r rhai sydd wedi dioddef fwyaf trwy'r pandemig oherwydd anghydraddoldebau.

  • Cynyddu cyllid ar gyfer cymorth profedigaeth haenog sydd wedi'i gynllunio'n benodol i gefnogi pobl sydd wedi colli anwyliaid i Covid-19 neu sydd mewn profedigaeth yn ystod y cyfyngiadau pandemig.