English Site

Iechyd

  • Creu 'Byddin Diriogaethol' ar gyfer GIG Cymru, lle mae pobl yn cael eu cadw ar 12.5% ​​o gost cyflog amser llawn, yn cynnig hyfforddiant rheolaidd i gynnal sgiliau, ac yn cael eu galw i mewn yn ystod misoedd y gaeaf, neu mewn cyfnodau eraill o argyfwng. .

  • Creu un ‘Pasbort Iechyd Galwedigaethol’ ar gyfer yr holl weithwyr iechyd a gofal, gan sicrhau bod gan yr holl staff fynediad at y gefnogaeth a’r cyngor sydd eu hangen arnynt.

  • Cydraddoli tâl ac amodau ar draws y GIG a sectorau gofal cymdeithasol, gan sicrhau bod yr holl weithwyr gofal yn cael y Cyflog Byw Go Iawn.

  • Defnyddio cyllidebu, comisiynu, a defnyddio gweithluoedd yn strategol i annog a gyrru cydweithredu rhwng y GIG a Gofal Cymdeithasol.

  • Symleiddio gwasanaethau ac arferion gofal cymdeithasol, gweithio tuag at greu un Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol, a nodi cynllun tymor hir ar gyfer integreiddio iechyd a gofal yng Nghymru.

  • Cynyddu lefel ac ystod y gefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr ar lefel leol.

  • Rhoi mwy o reolaeth i gleifion dros eu gofal trwy gyflwyno un cofnod iechyd electronig ar draws yr holl ddarparwyr iechyd a gofal.

  • Cyflwyno Hawl i Adsefydlu sy'n sicrhau bod gan bawb fynediad at wasanaethau adsefydlu.