English Site

Addysg

  • Ers i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru gymryd yr adran addysg drosodd yn 2016, meddai adroddiad 2020 yr OECD fod gan Gymru, o dan ein harweinyddiaeth ni, weledigaeth glir ar gyfer ei system addysg ac ar gyfer ei dysgwyr. Ein nod yw parhau â'n cenhadaeth genedlaethol i roi'r addysg o'r ansawdd uchaf posibl i bob plentyn.

  • Byddwn yn creu ac yn ariannu Hawl i Ddysgu Gydol Oes, gan roi cyfle i bawb wynebu'r dyfodol yn hyderus, cyrchu economi sy'n newid a marchnad swyddi, a dilyn eu dyheadau, eu doniau a'u huchelgeisiau.

  • Parhau i fuddsoddi mewn creu ysgolion cymunedol, gan gynnwys sicrhau bod gan bob ysgol Swyddogion Ymgysylltu â'r Gymuned.

  • Buddsoddi mewn mesurau i fynd i'r afael â newyn gwyliau a gwella cyfleoedd ymgysylltu i ddysgwyr bregus, gan gynnwys darparu prydau ysgol am ddim trwy gydol gwyliau'r ysgol. b. Dod â gwaharddiad digidol i ben trwy sicrhau bod gan bob dysgwr fynediad i'w gliniadur / dyfais ei hun a bod gan ysgolion fynediad at fand eang a thechnoleg ddigonol.

  • Creu ysgolion haf, ysgolion y tu allan i'r tymor, ac adnoddau eraill yn ogystal ag atebion i ganiatáu i fyfyrwyr ddal i fyny â dysgu coll ar ôl COVID-19.

  • Ehangu'r Cyfrifon Dysgu Personol cyfredol, fel bod pawb yn cael cyfle i barhau i ddysgu a hyfforddi, yn enwedig mewn sectorau sy'n debygol o gyfrannu at economi wyrddach, gryfach.

  • Cyflwyno fframwaith Cymru gyfan i sicrhau cysondeb ar draws ysgolion a chynghorau, gan fuddsoddi mewn mynediad at gwnselwyr ysgolion fel bod mwy o ddisgyblion yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

  • Byddwn yn diwygio prentisiaethau, gan sicrhau bod gan bob dysgwr fynediad at hyfforddiant o ansawdd uchel, a bod amser ar gyfer hyfforddiant ffurfiol yn cael ei warchod.

  • Gweithio tuag at gyflwyno'r Cyflog Byw Go Iawn ar gyfer y sector Addysg Bellach.