English Site
< Back

Christopher Chenery

Ysgrifennydd

Ar hyn o bryd rwy'n berchennog busnes ac mae gen i brofiad eang ar ôl bod yn berchen ar dri busnes, wedi gweithio yn y sector ariannol ac wedi dysgu am 22 mlynedd.

Yn wreiddiol o Norfolk, rydw i wedi byw a gweithio yng Nghymru a'r cyffiniau am y 41 mlynedd diwethaf ar ôl symud yma i fynd i brifysgol Aberystwyth. Rwyf wedi byw yng Nghymoedd De Cymru, yng Nghanolbarth Cymru, ar y ffiniau ac yn awr yn Eryri.

Ar wahân i ddiddordeb brwd yn nyfodol Addysg yng Nghymru mae gen i ddiddordeb angerddol mewn hyrwyddo'r celfyddydau tuag at les cymdeithas, (ni ellir mesur pob gwerth yn nhermau ariannol) ac ar gyfer pob agwedd ar fywyd gwledig o amaethyddiaeth gynaliadwy i bryderon amgylcheddol, treftadaeth a chymdeithasol. Fy mhrif bryderon, heblaw am osgoi trychineb Brexit yn amlwg, yw problemau bwlio endemig yn ein cymdeithas sy'n torri rhyddid rhyw, oedran a chredo. Hefyd, problemau ynysu a thlodi yng nghefn gwlad, y diffyg tai fforddiadwy yn gyffredinol a'r angen am ddiwydiant lleol priodol, cynaliadwy, sy'n adlewyrchu'r cyfleoedd a gyflwynir gan ddeunyddiau lleol ac yn annog arloesi ac amrywiaeth.

Rwy'n Ddemocrat Rhyddfrydol oherwydd fy mod yn credu yn yr egwyddor o ryddid unigol ynghyd â chyfrifoldeb, wrth ddatganoli pŵer gwleidyddol tuag i lawr i'r lefel ymarferol isaf, i ddiwygio etholiadol radical ac i amrywiaeth mewn undod o'r lefel leol i'r lefel Ewropeaidd. Ffederalwr ydw i, a chredaf fod yn rhaid i ni weithio gyda'n gilydd i wynebu problemau'r unfed ganrif ar hugain, problemau poblogaeth sy'n heneiddio, y bygythiad i'r cysyniad traddodiadol o gyflogaeth a gyflwynir gan awtomeiddio, yr argyfwng o leihau adnoddau naturiol a newid hinsawdd trychinebus sydd ar ddod.

Mae gennym gyfrifoldeb i drosglwyddo'r byd i'r genhedlaeth nesaf mewn gwell siâp na phan ddaethom o hyd iddo.

Ein Tîm