English Site

Materion Gwledig

  • Gwobrwyo cynlluniau ffermio sy'n lleihau allyriadau carbon ac yn cynyddu cadw carbon

  • Hyrwyddo cynnydd mewn cynhyrchu ffrwythau a llysiau i leihau dibyniaeth ar fewnforion.

  • Darparu rhaglen addysg a hyfforddiant i arfogi ffermwyr â'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer ffermio cynaliadwy ac arallgyfeirio.

  • Sicrhai fod cyflwyno'r cynllun newydd yn seiliedig ar arian cyhoeddus ar gyfer nwyddau cyhoeddus yn cael ei gyflwyno'n raddol cyn gynted â phosibl ond mewn ffordd sy'n cydnabod na all ffermwyr ymdopi ag aflonyddwch sydyn i'w hincwm, a dros gyfnod o ddim mwy na deng mlynedd. .

  • Amnewid y Cynllun Taliadau Sylfaenol gyda system newydd sy'n seiliedig ar arian cyhoeddus ar gyfer nwyddau cyhoeddus. Mae hyn yn cynnwys rheoli tir yn gynaliadwy er budd bioamrywiaeth, i gyflawni ein rhwymedigaethau newid yn yr hinsawdd ac i wella ansawdd a llygredd dŵr. Mae cynhyrchu bwyd o safon hefyd i'w ystyried yn fudd cyhoeddus.

  • Mae angen rheoli'r newid o'r Cynllun Taliadau Sylfaenol i'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy yn ofalus a rhaid iddo sicrhau nad oes unrhyw ffermwr yn cael ei adael heb gymorth ariannol yn ystod y broses.

  • Ni ddylai Llywodraeth y DU ond ymrwymo i gytundebau masnach lle mae nwyddau a fewnforir yn cwrdd â'r safonau amgylcheddol, ansawdd bwyd a lles anifeiliaid uchel a ddisgwylir gan fwyd a gynhyrchir gartref.